Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících. To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s Portálem (soubor internetových stránek a služeb, které jsou umístěny na internetové adrese www.photonhero.cz) je fyzická osoba Ing. Tomáš Klinkovský, IČO: 74837991, se sídlem Hajany 190, 66443 Hajany. Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího v PhotonHero na e-mailu: help@photonhero.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jako správci zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: uživatelské jméno (může obsahovat jméno a příjmení), e-mail, informace o platební transakci a fotografie ze závodů (tyto údaje jsou nezbytné pro uskutečnění nákupu fotografií a ke správnému dodání a identifikaci nakupujícího). Z externích veřejných zdrojů získáváme výsledky závodů (jméno, příjmení, ročník, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, atletický oddíl/tým), které si mohou uživatelé spárovat se svými uživatelskými účty na základě startovního čísla. Na základě tohoto propojení mohou závodníci dohledat své osobní fotografie ze závodů. Pro účely personifikované reklamy sledujeme za pomocí nástroje Google Analytics demografické údaje a údaje týkající se zájmů návštěvníků webu. Mezi sledované údaje patří věk a pohlaví.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Správci údajů zpracovávají Vaše osobní údaje pro tyto účely:
 • Plnění smluvního vztahu (nákup fotografií)
 • Propojení startovních čísel a fotografií (snadné vyhledání fotografií)
 • Evidence účastníků na závodech (pro účely informování pořadatelů závodů)
 • Evidence fotografů na závodech (pro účely informování pořadatelů závodů)
 • Analýza výsledků jednotlivých závodníků (věkové a výkonové statistiky)
 • Správa uživatelského účtu ke službám (správa sportovního profilu a nákup fotografií)
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely

 • e-mail, uživatelské jméno (jméno a příjmení) z registračního formuláře, které vyplňujete při registraci, zpracováváme pro vytvoření uživatelského účtu, který Vám umožní registraci do závodů, propojení výsledků a fotek s Vaším profilem
 • e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení třetích osob
 • v případě objednávky na e-shopu www.photonhero.cz jsou vaše údaje zpracovány za účelem plnění smlouvy (dodání fotografií – licence pro nekomerční využití).
 • Vaše předchozí registrace do závodů, výsledky z těchto závodů a další informace vyplývající z účasti na závodech používáme pro zasílání personalizovaných nabídek
 • fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a jsou nabízeny s tzv. redakční licencí výhradně pro soukromé použití. Fotografie jsou získávány na základě povolení pořadatelů závodů, kteří mají souhlas zakotvený ve svých smluvních podmínkách.
 • fotografie a videa pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány na základě souhlasu poskytnutém v podmínkách pořadatelů závodů
 • platební transakce evidujeme z důvodu vyřízení objednávky, doručení objednávky, evidence zákonného účetnictví a případného reklamačního řízení

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:
 • oprávněný zájem správce údajů
 • startovní číslo, dosažený čas v závodě, fotografie
 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
 • jméno, příjmení, e-mail, platební transakce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • zasílání marketingových sdělení a nabídek partnerů

Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: založení uživatelského účtu na www.photonhero.cz; kontaktní formulář na webových stránkách; přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace; objednávka na e-shopu www.photonhero.cz.

Co pro Vás znamená udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely?

Na základě uděleného souhlasu budou součástí našich e-mailů rovněž nabídky třetích stran, informace o slevách, dalších závodech nebo zajímavých akcích. V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje dále zpracovávat a poskytovat Vám relevantnější nabídky - jak naše, tak našich partnerů. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na naše právo zasílat Vám naše obchodní sdělení/newslettery.

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení?

V souladu s Nařízením máte následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.
Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.
Požádat o opravu svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Právo na výmaz

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
 • Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
 • zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
 • nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let
Požádat o výmaz svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Právo na omezení zpracování

V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek
 • dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
 • zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
 • Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Právo na přenositelnost údajů

Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.
Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Právo vznést námitku

Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:
 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro realizaci smluvního závazku (objednávky). Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám. Jedná se především o subjekty poskytující služby časomíry, poskytovatele IT služeb, účetních služeb, subjekty poskytující organizaci závodů a zpravodajskou službu po závodech. Osobní data jsou subjektům poskytována mj. na základě konkrétního úkonu účastníka závodu (např. zakoupení daného produktu). V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.
Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 20.10.2021.